Termeni şi condiţii

2015.09.27
2015.09.27

Aceste condi ț ii sunt întotdeauna valabile la efectuarea de achiziţii de produse de la Kiosksystems Kft. şi în cazul utilizării serviciilor de fabricare, dezvoltare şi service oferite de acesta. Constituie excepţie cazul când între cumpărător şi Kiosksystems Kft. a fost semnat un contract de livrare / contract de însărcinare cu conţinut diferit.

  • Preţuri, oferte de preţ, valabilitatea ofertelor:

În cazul dubiilor (dacă de ex. nu a fost înscris în ofertă) preţurile acordate / oferite vor fi considerate ca fiind de formatul stabilit de lege, şi anume preţ net, fără TVA. Dacă părţile nu au încheiat un acord diferit, preţurile oferite de Kiosksystems Kft. se referă la recepţia produselor la sediul din Veszrém, fără ambalare.

Oferta de preţ eliberată de Kiosksystems Kft. este valabilă 30 zile calendaristice sau în cazul fluctuaţiei cursului mediu oficial USD valabil la data ofertei cu mai puţin de 20 de forinţi. Reprezintă excepţie oferta de preţ în care despre valabilitatea preţurilor Kiosksystems Kft. dispune în mod diferit.

Preţul de vânzare a produselor în situaţia de bază nu conţine cheltuielile de transport, de ambalare şi asamblare, dacă clientul nu a primit o ofertă detaliată scrisă.

  • Reguli privind plata facturii, condiţii de plată:

Condiţia prealabilă pentru cumpărarea produselor la preţuri cu ridicata este efecuarea plăţii preţului produsului integral până cel puţin la recepţia produsului. Despre condiţii de plată diferite părţile se pot înţelege prin semnarea contractului de livrare.

Condiţiile de bază ale plăţii amânate în cazul distribuitorilor sunt următoarele:

- O achiziţie în sumă de cel puţin unamii sută Forinţi, cu plata în numerar

- extras de firmă „CURAT” eliberat în maximum 1 lună.

- Declaraţie de intenţie de plată în numerar (De la proprietarul firmei, cu prezentarea actelor personale şi specimenului de semnătură / certificatului de afacere)

- Adeverinţă fiscală nulă (sau extras de cont bancar nul)

- Importiva cumpărătorului nu a avut loc lichidare în ultimele 6 luni (incasarea fiscală nu este obstacol.

- firmă/antrepriză care desfăşoară activităţi de mai multe de un an, dar şi administratorul trebuie să dispună de mandat valabil pentru cel puţin 1 an

- aplicarea unui termen de plată mai lung de 8 zile calendaristice este posibil numai în cazul contractului de livrare permanent / continuu (de durată mai lungă), sau în situaţii speciale (achiziţii publice, comenzi de la stat).

Chiar şi dacă au fost îndeplinite aceste condiţii, Kiosksystems Kft. îşi rezervă dreptul la refuzarea cererii de plată amânată!

Clientul nu poate reţine din preţul de cumpărare din orice motiv sau cu orice titlu sume pentru o perioadă mai lungă de 8 zile de la data executării contractului.

Clientul are obligaţia de a efectua plata facturilor eliberate de Kiosksystems Kft. la termen.

In cazul plăţii cu întârziere Kiosksystems Kft. va aplica o penalitate de întârziere egală cu dublul dobânzii aplicate de banca monetară, cu calcularea penalităţii pentru zilele de întârziere pentru întreaga datorie neachitată. In cazul plăţii cu întârziere Kiosksystems Kft. va lua măsurile legale pentru incasarea datoriilor, care vor fi formate din sumele neachitate la termen şi dobânzile calculate, precum şi toate cheltuielile legate de incasarea datoriilor ( onorariile de avocat , dobânzi, cheltuieli poştale etc).

Clientul poate formula reclamaţii privind factura eliberată de Kiosksystems Kft. sau elementele de conţinut în termen de 2 zile lucrătoare de la recepţia facturii. După expirarea acestui termen nu vor exista excepţii pentru neachitarea facturilor la termen.

  • Modalitatea comenzii:

Compania noastră nu efectuează vânzări şi nu prestează servicii pentru persoane private. Produsele pot fi cumpărate în mod exclusiv de către persoane juridice. Baza plăţii îl constituie factura eliberată. Nu avem posibilitea de a servi persoanele care nu acceptă factura ca şi document justificativ. Nu putem servi nici persoanele care nu îşi indică datele necesare eliberării facturii.

Cumpărarea produselor de la Kiosksystems Kft. are loc pe bază de ofertă scrisă. Dacă clientul a efectuat comanda produselor fără existenţa unei oferte scrise, are obligaţia de a înscrie în comandă preţul cunoscut de el. Preţul produsului comandat astfel este valabil numai în cazul în care acesta a fost confirmat de către Kiosksystems Kft. în scris.

Comanda poate fi lansată prin e -mail, fax sau scrisoare expediată prin po ș tă , sau cu formular de comandă completată la sediul firmei. Nu ne asumăm răspunderea pentru conformitarea comenzilor lansate prin telefon. Dacă pe comandă este înscris termenul de livrare solicitat sau comanda poate fi livrată de Kiosksystems Kft. din stoc, va trimite confirmare de comandă în toate cazurile.

Pentru parametrii tehnici nespecificaţi în comandă (de ex.: calitatea materialului, culoare, sistem operaţional instalat, etc.) după confirmarea comenzii nu ne asumăm nici o răspundere, de la acesta ne putem abate numai în mod ulterior, în cazul acceptării unei oferte suplimentare şi modificării termenului de livrare.

Dacă clientul comandă un produs neaccesibil din stoc sau comandă din alte produse în sumă mai mare de 1 milion de forinţi, în funcţie de produs se va solicita o plată în avans de cel puţin 30%-70%. Comanda este valabilă numai la primirea avansului, termenul de livrare se va calcula de la această dată.

  • Anularea comenzii:

Dacă comanda este anulată de către cumpărător, iar plata avansului sau plata integrală a preţului de cumpărare a fost deja efectuat, suma primită de Kiosksystems Kft. va fi returnată numai în cazul în care are posibilitatea de a şterge comanda fără consecinţe materiale. În altă situaţie va returna plata efectuată în avans sau preţul integral plătit numai după vânzarea produsului pentru un alt cumpărător. Clientul nu are posibilitatea de a pretinde dobânzi pentru această perioadă de timp de la Kiosksystems Kft. Kiosksystems Kft. are dreptul de a solicita de la client suportarea cheltuielilor suplimentare care apar în cazul anulării comenzii.

  • Contracte de livrare:

Kiosksystems Kft. nu va încheia contract separat de livrare în cazul în care a fost întocmit pentru client o factură de avans sau a fost realizat deja orice tranzacţie financiară, înţelegând aici şi eliberarea facturii pro-forma. In această situaţie Kiosksystems Kft. va proceda conform condiţiilor şi termenilor speciali detaliaţi aici.

  • Indeplinire, recepţie, garanţie:

Dacă Kiosksystems Kft. pe factură sau în contractul de livrare nu dispune în mod diferit, perioada de garanţie pentru produsul vândut este de 12 luni şi poate fi validat în reprezentanţă de service.

Clientul este obligat să controleze calitatea corespunzătoare al produsului sau serviciului cumpărat de la Kiosksystems Kft. cel târziu până la data realizării contractului sau recepţia facturii finale. După această dată clientul nu poate formula reclamaţie calitativă cu privire la îndeplinirea contractului sau starea estetică a dispozitivului.

În cazul în care serviciul de garan ț ie are loc la fa ț a locului , clientul este obligat de a oferi acces la site-ul de repara ț ii , şi de a asigura parcarea autoturismului de service Kiosksystems Kft. într-un perimetru de 50 m.

La cumpărarea de piese de schimb garanţia este valabilă numai dacă acestea au fost montate de către un specialist, de retailer cu contract sau de către angajaţii companiei Kiosksystems Kft. In alte situaţii reclamaţiile garanţiale vor fi soluţionate în mod gratuit numai după inspecţia produsului, după ce a fost constatat că produsul a fost utilizat, incorporat sau montat în mod corespunzător. In cazul schimbului parţial sau complet al produsului termenul de garanţie nu va porni din nou pentru întregul produs.

Fiecare tip de garanţie este valabilă numai pentru produse PLATITE 100% (in cazul în care nu există datorii expirate). Garanţia este valabilă dacă se prezintă factura originală, în cazul utilizatorului final scrisoarea de garanţie eliberată de Kiosksystems Kft. Reparaţiile garanţiale pot fi solicitate de la Kiosksystems Kft. în mod exclusiv de către cumpărătorul produsului (numele figurat pe factură) dacă este vorba de un produs plătit numai parţial sau neplătit deloc. Nu efectuăm reparaţia garanţială a produselor garanţiale şi negaranţiale pentru produsele la care există întârziere de plată până când nu a fost efectuat în măsură de 100% plata preţului produsului.

Înlocuirea , repararea produsului defect are loc cu respectarea legisla ț iei în vigoare .

  • Limitarea răspunderii

Kiosksystems Kft. este responsabil pentru pagubele produse cu produsele sale sau izvorâte din utilizarea acestora, dacă s-a dovedit neglijenţa sa gravă (Erori de construcţie, execuţie cu nerespectarea standardelor etc.).

Este exclus orice responsabilitate a companiei Kiosksystems Kft. pentru orice pagubă de alt gen (de ex. pagube în bunuri personale, în special pagube indirecte, pagube suferite de terţe persoane, pagube produse din neglijenţa cumpărătorului, paguba din întârzieri, profituri nerealizate, cheltuieli de instalare şi demontare, cheltuieli de drum, cheltuieli de transport, cheltuieli cu detectarea defecţiunilor).