ászf

Általános szerződési feltételek

2010.06.06
2014.06.09
Ezen feltételek minden esetben érvényesek az Kiosksystems Kft. -től való termékvásárlás vagy gyártási, fejlesztési illetve szerviz szolgáltatás igénybe-vétele esetén. Kivételt képez, ha vevő és Kiosksystems Kft. között aláírásra került eltérő tartalmú szállítási/megbízási szerződés.
  • Árak, árajánlatok, érvényességük:

Kétség esetén (ha pl. az ajánlatban nem lett feltüntetve) az egyeztetett/kiajánlott árak a törvényben meghatározott Áfa nélkül, nettóban értendők. Ha felek nem állapodnak meg másban, akkor a Kiosksystems Kft. által ajánlott árak az veszprémi telephelyünkön történő átvétel esetén, csomagolatlanul értendők.

Kiosksystems Kft. által kiadott árajánlatok 30 naptári napon belül, vagy az ajánlat-kiadáskori hivatalos USD középárfolyam 20 forintnál kisebb ingadozása estén érvényesek. Kivételt képez az az árajánlat, melyben az árak érvényességéről Kiosksystems Kft. másként rendelkezik.

A termékek vételára alapesetben nem tartalmazza a szállítási, csomagolási, beüzemelési költségeket, amennyiben a megrendelő arról írásos, tételes ajánlatot nem kapott.

  • Számlák kiegyenlítésének szabályai, fizetési feltételek:

Viszonteladói áron történő vásárlás alapfeltétele, hogy a termék teljes vételára kiegyenlítésre kerüljön legkésőbb az átvétel pillanatáig. Ettől eltérő fizetési feltételekről a felek szállítási szerződés aláírásával másként rendelkezhetnek.

Halasztott fizetés alapfeltételei viszonteladók esetében a következők:

- Legalább egy darab, száz ezer Forintnál magasabb összegű készpénzes vásárlás

- 1 hónapnál nem régebbi "TISZTA" cégkivonat.

- Készfizető kezességi nyilatkozat (Cégtulajdonosoktól, személyi okmányok és aláírási címpéldány/vállalkozói ig. bemutatása mellett)

- Nullás NAV igazolás (vagy legalább nullás NAV folyószámla kivonat)

- Vevővel szemben, hat hónapon belül nem volt végrehajtás (NAV inkasszó nem akadály).

- min. 1 évnél idősebb cég/vállalkozás de az ügyvezető igazgatónak is minimum 1 éves megbízatással kell rendelkeznie

- 8 naptári napnál hosszabb fizetési haladékra csak állandó/folyamatos (hosszabb távú) szállítási vagy megbízási szerződés esetén, vagy speciális esetekben (közbeszerzés, állami megrendelés estén) kerülhet sor.

Ezen feltételek megléte ellenére a Kiosksystems Kft. ügyvezetése továbbra is fenntartja a jogot a halasztott fizetés elutasítására!

Megrendelő a vételárból semmilyen indokkal, illetve jogcímen nem tarthat vissza pénzösszeget a teljesítést követő 8 munkanapnál tovább.

A megrendelő a Kiosksystems Kft. által kiállított számlákat köteles határidőre kiegyenlíteni.

Késedelmes fizetés esetén Kiosksystems Kft. az aktuális jegybanki alapkamat dupláját számítja fel a késedelmes napok száma és a késedelmi összeg alapján. Kiosksystems Kft. késedelem esetén egy fizetési felszólítást küld, melynek hatására a számla kiegyenlítésének 3 naptári napon belül meg kell történnie. Egyéb esetben Kiosksystems Kft. a késedelmes összeget és kamatait, az összes behajtással kapcsolatban felmerülő költséggel egyetemben (ügyvédi díjak, kamatok, postaköltségek stb) jogi behajtási útra tereli.

Megrendelő a Kiosksystems Kft. által kiállított számla tartalmával, illetve bármilyen tartalmi elemével szemben az átvételt követő 2 munkanapon belül emelhet kifogást. Ezt követően a számla kiegyenlítésének határidejére vonatkozóan semmilyen nemű tartalmi kifogás nem bír halasztó hatállyal.

  • Megrendelés módja:

Cégünk magánszemélyek (természetes személyek) számára nem szolgáltat, és nem értékesít termékeket. Kizárólag vállalkozással rendelkező partnerek vásárolhatnak. A fizetés alapját a kiállított számla képezi. Akinek a számla mint bizonylat nem felel meg a vásárlás során, azt nem áll módunkban kiszolgálni. Azt az illetőt aki adatait nem adja meg a számla kiállításához, úgyszintén nem áll módunkban kiszolgálni.

Kiosksystems Kft. -től történő termékvásárlás írásos árajánlat alapján történik. Ha megrendelő írásos árajánlat hiányában rendel terméket, úgy az általa ismert árat az írásos megrendelésben feltüntetni köteles. Az ilyen módon megrendelt termék ára csak abban az esetben érvényes, ha azt Kiosksystems Kft. írásban, a megrendelést követően visszaigazolta.

A megrendelés történhet e-mailben, faxon vagy postán feladott levélben, vagy cégünknél kitöltött rendelési lap segítségével. Telefonos, szóbeli megrendelés helyes teljesítéséért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a megrendelésben szerepel az elvárt teljesítési határidő, vagy azt Kiosksystems Kft. raktárról, azonnal teljesíteni tudja, úgy nem minden esetben küld visszaigazolást a megrendelésről.

A megrendeléskor nem specifikált műszaki paraméterekre (Pl.: anyagminőség, szín, előre telepített op. rendszer stb.) vonatkozóan a megrendelés visszaigazolását követően semmilyen felelősséget nem vállalunk, attól utólag eltérni, csak külön, kiegészítő árajánlatunk, és szállítási határidő módosítás elfogadása esetén áll módunkban.

Amennyiben a megrendelő nem raktári terméket rendel meg, vagy más termékből nettó 1 millió Forint feletti összegben rendel, úgy terméktől függően legalább 30%-70% előleg fizetése szükséges. A megrendelés csak az előleg beérkezésétől érvényes, a vállalt teljesítési határidő csak innentől számítandó.

  • Megrendelés lemondása:

Amennyiben a megrendelést a megrendelő lemondja, és előlegfizetés, teljes vagy részleges vételár-kiegyenlítés már történt, úgy az átvett pénzösszeget Kiosksystems Kft. csak abban az esetben fizeti vissza maradéktalanul, ha az át nem vett termékre vonatkozó megrendelést anyagi következmények nélkül törölni tudja. Egyéb esetben a megrendelt és elkészült/megérkezett termék más részére történő értékesítése után téríti vissza a befizetett összeget. Megrendelő ezen időszak alatt semmilyen kamatot nem számíthat fel Kiosksystems Kft. -vel szemben. Kiosksystems Kft. jogosult a megrendelés lemondásával felmerülő többletköltségeket a megrendelő felé továbbhárítani.

  • Szállítási szerződések:

Külön szállítási szerződés aláírásától minden esetben elzárkózik Kiosksystems Kft. abban az esetben, ha a megrendelő felé már előlegszámla vagy az adott megrendeléssel kapcsolatban bármilyen pénzügyi tranzakció történt, beleértve pro-forma számla kiállítását is. Ebben az esetben Kiosksystems Kft. csak az itt részletezett ÁSZF-ben foglaltak szerint jár el a teljesítés során.

  • Teljesítés, átvétel, garancia:

Amennyiben a számlán vagy szállítási szerződés aláírásával Kiosksystems Kft. másként nem rendelkezik, úgy a garanciális időtartam az eladott termékekre 12 naptári Hónap, szervizben érvényesítendő.

Megrendelő köteles a Kiosksystems Kft. -től vásárolt árut, vagy igénybe-vett szolgáltatás megfelelő minőségét, helyes teljesítését a teljesítési igazolás vagy legkésőbb a végszámla átvételével egyidejűleg ellenőrizni. Ezek után már a megrendelő nem élhet minőségi kifogással a teljesítés helyességére vagy az esztétikai állapotra vonatkozóan.

Helyszíni garanciális javítás esetén a megrendelő kötelezettsége biztosítani a javítás helyszínére való bejutást, és a Kiosksystems Kft. szervizautójával az 50-méteren belüli parkolást.

A Kiosksystems Kft.-től megvásárolt hardver eszközök szoftveres kompatibilitási problémáival kapcsolatos reklamációkat, kifogásokat csak abban az esetben orvosoljuk díjmentesen, ha a megrendelésekor a futtatandó szoftver és operációs rendszer környezet pontosan specifikálva volt.

A hardver termékeinken futtatott és nem tőlünk beszerzett szoftver meghibásodása, áramszünetből történt összeomlása nem garanciális esemény. Ilyen és hasonló esetekből eredő problémákat a Kiosksystems Kft.-nek nem áll módjában ingyenesen orvosolni, és nem kötelezhető ezen hibák kijavítására.

Alkatrész vásárlásakor a garancia csak abban az esetben érvényesíthető, ha azt szakember, szerződött viszonteladó vagy Kiosksystems Kft. alkalmazottja szerelte be. Egyéb esetben a garanciális kifogásokat csak a termék átvizsgálása után, és a szakszerűtlen használat, vagy beépítés, illetve üzembe helyezés kizárása után orvosoljuk díjmentesen. A meghibásodott termék teljes vagy részleges cseréje esetén a garanciaidő nem indul (kezdődik) újra a teljes termékre.

Bármilyen garanciát a megrendelő csak 100%-ban HÁTRALÉKMENTESEN (értsd: lejárt tartozással nem bíró) kifizetett termékre érvényesítheti Kiosksystems Kft. -nél. A garancia érvényesítésének feltétele az eredeti számla, végfelhasználó esetén a garanciajegy megléte, melyet Kiosksystems Kft. állított ki. A garanciát Kiosksystems Kft. -vel szemben csak és kizárólag a termék megrendelője (számlán szereplő vevő) érvényesítheti abban az esetben, ha kifizetetlen, vagy részben kifizetett termékről van szó. Kifizetetlen, vagy részben kifizetett (fizetési késedelem) termékek garanciális és nem garanciális javítását nem végezzük el mindaddig, amíg a termék vételára 100%-ban nem került kiegyenlítésre.

Meghibásodott termék cseréje, javítása a mindenkori idevágó, hatályos jogszabályok alapján történik.

  • Felelősség korlátozása

Kiosksystems Kft. csak akkor felelős termékeivel, azoknak használatával kapcsolatban felmerülő egyéb károkért, amennyiben durva gondatlansága bizonyított (Szerelési hibák, nem szabványos kivitelezés stb.).

Kiosksystems Kft. továbbmenő felelőssége (pl.: magán a tárgyon lévő kárra, különösképpen a közvetett károkat, harmadik személy igényéből származó, megrendelővel szembeni károkra, hibák következményeiből származó károkra, késedelmi károkra, elmaradt nyereségre, ki- és beépítési költségekre, útiköltségekre, transzportköltségekre, hiba-keresési költségekre vonatkozó felelősség) minden esetben kizárt.